disclaimer

Gebruik van de website

Alle genomen beslissingen op basis van informatie vermeld op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico. De Ruyters Makelaardij tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden. Echter, verstrekt De Ruyters Makelaardij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Credit-check

Het in behandeling nemen van een verzoek tot huur kan gepaard gaan met een credit-check ter beoordeling van een eventueel financieel risico. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren.

Informatie van derden, producten en diensten

De Ruyters Makelaardij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden, waarvan hyperlinks op de website van De Ruyters Makelaardij staan. De Ruyters Makelaardij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is niet door De Ruyters Makelaardij geverifieerd.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar De Ruyters Makelaardij stuurt, kunnen onveilig zijn. De Ruyters Makelaardij raadt daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail aan De Ruyters Makelaardij te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan De Ruyters Makelaardij te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Misbruik

De Ruyters Makelaardij behoudt zich het recht voor bij naar zijn oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van de website en zo nodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter zijn rechten veilig te stellen.

Toepasselijk recht

Op de website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.